วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

หนึ่งจุดทะลวงของลัทธิอนุตตรธรรม

หนึ่งจุดทะลวง สู่นรกฉับพลัน 

ภาพบน >>ตอนเขาเจิมดั้งหัก ๆ ในพิธีรับธรรม
ลัทธิก็ใช้นิ้วกลางทะลวงแบบนี้ล่ะครับ


จตุนฺนํ อริยสจฺจานํ ยถาภูตํ อทสฺสนา 
สํสริตํ ทีฆมทฺธานํ ตาสุ ตาเสวฺว ชาติสุ
ตานิ เอตานิ ทิฏฺฐานิ ภวเนตฺติ สมูหตา
อุจฺฉินฺนํ มูลํ ทุกฺขสฺส นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว.

เพราะไม่เห็นอริยสัจ ๔ ตามความเป็นจริง
เราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในชาตินั้นๆ (๓๑ ภพภูมิ)
แต่หากเราและเธอทั้งหลาย รู้แจ้งในอริยสัจ ๔ เสียแล้ว
ก็สามารถถอนตัณหา ที่จะนำไปเกิดในภพได้
ตัดรากเหง้าแห่งทุกข์ได้โดยเด็ดขาด
บัดนี้ การเกิดในภพใหม่ จักไม่มีอีกต่อไป.

(ที.มหา. (บาลี) ๑๐/๑๕๕/๘๒)
.............................................................

ถึง ลัทธิสัทธรรมปฏิรูป อนุตรธรรมอี้กวนไหว่เต้า (จากชื่อเดิม "อีกวนเต้า)

เมื่อได้พักการตีแผ่เพื่อจะดูกระแส แต่ก็ไม่มีข้อคัดค้านสิ่งใด หรือการเคลื่อนไหวใดๆ ที่ออกมาจากลัทธินี้อย่างชัดแจ้ง

คงถึงกาลสมควรที่ลัทธินี้จะกลับสภาพเป็นลัทธิใต้ดิน ดุจที่เคยเป็นมาในประเทศจีนต้นกำเนิดในสมัยก่อน เพราะต้องหลบหนีความเป็นจริง และบ่ายเบี่ยงคำถามของสังคมภายนอก

นี่เป็นตัวอย่างพุทธพจน์ จากพระไตรปิฎก ที่ตีแผ่ฯ ได้นำมาให้ตัวแทนลัทธิฯ และผู้หลงเข้าใจผิดไปยอมรับนับถือลัทธิปลอมแปลง ให้ได้ทัศนาเพื่อความกระจ่าง ทั้งส่วนบาลี และคำแปล

พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่อง ญาณทวาร สัจจคาถา และลัญจกรทรงเหง้าบัว เพื่อไปสู่ทางพ้นทุกข์ มีแต่อริยสัจ ๔ ประการเท่านั้น ที่จะยังให้ ผู้รู้แจ้งไม่เกิดในภพใหม่ใดๆ พ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง !!! (นิพพานแท้ๆ ไม่มั่วนิ่ม)

พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ไปนิพพานด้วยตัณหา (ความทะยานอยาก, ความอยากได้ใคร่มี) ดังนั้น นิพพานพระพุทธเจ้า ย่อมไม่มีการอวยยศตำแหน่งเทพเซียนโดยพระแม่อนุตรมารเด็ดขาด (อยากไปนิพพานกันมาก แสวงหาพวกพ้องมาร่วมสาย จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง นั่นคือ ตัณหา แล้ว)

เทพเซียน ก็คือบรรดาเทวดา ย่อมสถิตในกามภพ รูปภพ อรูปภพ จะเรียกขานว่าเป็นพุทธะไม่ได้!! เพราะอย่างไรย่อมไม่ใช่ผู้พ้นเสียอย่างสิ้นเชิงอย่างพุทธะแท้ๆ แน่นอน (มีแต่พุทธะจอมปลอมของลัทธินี้จะสรรค์สร้าง) 


ดังนั้น ดินแดนสระวิเศษ สวรรค์สูงสุดของพระแม่องค์อนุตรมาร 
ของลัทธิอนุตรธรรม ไม่ใช่นิพพาน อย่างพระพุทธเจ้าสอน 
ป็นแต่เพียงนิพพานโกหก นิพพานปลอมๆ เท่านั้น !!!

นิพพานแท้ ย่อมไม่มีงานเลี้ยงฉลอง ไม่มีการไปผุดไปเกิด ไม่มีสภาพเป็นภพใหม่ ดังนั้น ย่อมไม่มีพระแม่ฯ แลบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อุปโลกน์ต่างๆ ที่ลัทธิกุเรื่องสร้างขึ้นบ้าง สวมรอยบ้าง สวมทับบ้าง ปลอมแปลงบิดเบือน บ่อนทำลาย และกลืนกินไปบ้าง ในนิพพานเลย เมื่อใช้นิยามความหมายคำว่า "นิพพาน" อย่างพระพุทธศาสนา ที่ พระพุทธเจ้าสอน

ดังนั้น ลัทธิสัทธรรมปฏิรูป อนุตรธรรมอี้กวนไหว่เต้า จงหยุดพฤติกรรมการแอบอ้าง บิดเบือน บ่อนทำลาย เรื่องนิพพานอย่างพุทธ ให้เสื่อมเสียแก่พระพุทธธรรมเด็ดขาด

จงหยุดการนำเอาพระพุทธพจน์ไปปลอมแปลง หยุดนำคำสอนพระสุปฏิปันโน ครูบาอาจารย์ในพระพุทธศาสนาไปแอบอ้างให้ลัทธิตนเองทุกกรณี

ผู้หลงผิดไปนับถือในลัทธิปฏิรูปพระสัทธรรม หากยังมีวาสนาต่อพระบวรพุทธศาสนา ขอจงพึงกลับใจ ละทิ้งลัทธิกาฝากพระศาสนาเสีย แล้วขอขมาต่อพระรัตนตรัย ออกมาแสวงใฝ่ศึกษาพระพุทธธรรมจากพระไตรปิฏก ละทางอบายของฝ่ายมิจฉาทิฏฐิเสียเทอญฯ

ที่มา
ตีแผ่ความจริง ลัทธิธรรมปฏิรูป (魔使之一貫外道)
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=330687367041634&set=a.270313809745657.56203.270304969746541&type=1&theaterไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น