วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556

ภิกษุมหายานไม่ยอมรับ..ลัทธิอนุตตรธรรม..


ภิกษุมหายานกล่าวไม่ยอมรับ..ลัทธิอนุตตรธรรม..พระธรรมาจารย์จิ้งคง มหาเถระ(淨空老法師) 
เมตตาตอบปัญหาเรื่อง ลัทธิ”อี-กว้าน-เต้า” 

問:一貫道是五道合一:佛、儒、伊斯蘭、基督、道教,是否此教早有多元文化的先見之明,是否理念很正確?

** ถาม – ลัทธิ “อี-กว้าน-เต้า” คือ การรวมของ 5 ศาสนาเป็นหนึ่งเดียว คือ พุทธ ขงจื้อ(ยู้) อิสลาม เยซู(คริสต์) และเต๋า นั้น, ลัทธิคำสอนแบบนี้มีประวัติความเป็นมาที่สืบสายกันมานาน และมีอยู่แต่เดิมแล้วใช่หรือไม่? .... แนวคิดของลัทธินี้ถูกต้องหรือไม่?

答:一貫道崇尚五教,五教都不承認它,五教都不與它往來,這樣算是多元文化的先進嗎?諸位同修必須要有智慧,否則很容易受誘惑。你要是走到這個門,你這一 生只能修福報,決不能超越輪迴。古聖先賢一再教導我們,「一門深入,長時薰修」,你五個教都學,怎麼能成功?淨土宗裡面的「五經一論」,這六門都學,不是 一個普通根性的人能成就的;最容易成就的,還是在這六種課程裡面選擇一種,一門深入,單刀直入。

***ตอบ – ลัทธิ “อี-กว้าน-เต้า” นับถือทั้ง 5 ศาสนารวมกัน ,แต่ทั้ง 5 ศาสนา ไม่ยอมรับ ลัทธิ “อี-กว้าน-เต้า” ศาสนาทั้ง 5 ล้วนไม่ได้กำเนิดมาด้วยลัทธินี้, แบบนี้แล้วจะนับมามีที่มาที่สืบสายมาก่อนแล้วได้อย่างไร? ผู้ศึกษาและประพฤติพุทธธรรมทุกท่าน จะต้องมีสติปัญญา มิฉะนั้นก็จะหลงเชื่อโดยง่าย. 

หากคุณต้องการประพฤติตามลัทธินี้ เพียงในชีวิตนี้ท่านสามารถทำความดี ก็ไม่อาจที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้เลย พระอริยเจ้าและปราชญ์ผู้รู้แจ้งในอดีตได้สั่งสอนพวกเราว่า “การจะเข้าถึงในลัทธิหนึ่งอย่างถ่องแท้ ก็ต้องอบรบบำเพ็ญเป็นเวลานาน” พวกท่านล้วนศึกษาศาสนาทั้ง 5 แล้วจะสำเร็จได้อย่างไรเล่า? ในพระสูตรทั้ง 5 และศาสตร์(ข้ออรรถาธิบาย) อีก 1 เล่ม ของพุทธศาสนาสาขาสุขาวดี รวมเป็น 6 เรื่องนี้ที่ต้องศึกษา ก็มิใช่เรื่องที่คนธรรมดาทั่วไปจะศึกษาได้เจนจบถ่องแท้ได้โดยง่ายเลย การจะสำเร็จได้อย่างง่ายๆก็คือ การเลือกจะศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งจาก 6 อย่างนี้ อย่างลึกซึ้ง จึงจะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ 

  佛、儒、伊斯蘭、基督、道教是五個宗教,不是五個宗派,五個宗教合起來修,修成什麼樣子?不像佛,也不像基督,也不像回教,不知道修成什麼樣子。所 以,這不是正教,我們一定要清楚。五個宗教你願意學哪一個,你就進入這個教門,都是好事情。五個宗教可以做朋友,可以互相尊重,互相敬愛,互助合作,共同 維護社會安定,世界和平,這是正確的。

ศาสนาพุทธ ,ยู้(ขงจื้อ), อิสลาม, เยซู(คริสต์), เต๋า อันรวมเป็น 5 ศาสนา ไม่ใช่การรวมเป็น 5 สาย(หรือ 5 นิกาย) เมื่อ 5 ศาสนาได้รวมกันบำเพ็ญขึ้นมา เมื่อบำเพ็ญสำเร็จแล้ว จะสำเร็จเป็นอย่างไร? ไม่เหมือนพุทธะ ทั้งไม่เหมือนคริสต์ ทั้งไม่เหมือนอิสลามด้วย ไม่รู้ว่าเต๋าบำเพ็ญสำเร็จเป็นอย่างไร ดังนั้น ลัทธินี้จึง “ไม่ใช่ศาสนาหรือคำสอนที่ถูกต้อง(這不是正教)” 

พวกเราทั้งหลายจะต้องชัดเจน ในศาสนาทั้ง 5 พวกท่านยินดีจะศึกษาศาสนาใด ท่านก็จงเข้าไปศึกษาอย่างทุ่มเท ซึ่งล้วนเป็นข้อดีทั้งสิ้น ศาสนาทั้ง 5 สามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ จะเคารพซึ่งกันและกันได้ จะรักใคร่ซึ่งกันและกันได้ จะมีความร่วมมือต่อกันได้ จะช่วยกันปกป้องสังคมในสงบสุข เพื่อให้โลกนี้สันติสุขได้ นี่คือความถูกต้อง

所以,我們佛門決不會拉基督教徒,叫他們放棄基督教來修學佛法。人各有志,人各有緣,我們拉人家的信徒,這是不道德 的。我們與各個宗教往來,絕對尊重他們的宗教、信徒,讚歎他們的宗教、信徒,決不拉他的信徒到我這來,我們才能交朋友。如果互相拉信徒,決定走向競爭,最 後就戰爭。

ดังนั้น พวกเราผู้เป็นพุทธศาสนิกชน จึงไม่ควรดึงคริสตชนมา แล้วบอกพวกเขาให้เลิกการนับถือคริสต์ศาสนาเพื่อมาศึกษาพุทธธรรม ทุกท่านล้วนมีอุดมการณ์ ทุกคนล้วนมีปัจจัยองค์ประกอบ พวกเราดึงศรัทธาของผู้คน แบบนี้ไม่ถูกต้องเลย 

แต่เดิมมาพวกเรากับแต่ละศาสนา ก็มีความเคารพต่อศาสนา และศาสนิกชนต่างๆ อยู่แล้ว ทั้งยังยกย่องศาสนธรรมคำสอนของศาสนา และศาสนิกชนอื่นๆ จึงจะไม่ดึงศาสนนิกชนผู้ศรัทธาของศาสนาที่เขานับถืออยู่มาที่พวกเรา พวกเราทั้งหลายจึงสามารถเป็นมิตรกันได้ หากต่างคนต่างดึงศาสนิกชน ก็เป็นที่แน่นอนว่าจะต้องมีการขัดแย้ง จนกลายเป็นสงครามในที่สุด

  一貫道雖然尊重五個宗教,但它什麼都不是。我曾經看過一貫道註解的《金剛經》、《心經》,經文一個字沒錯,但註解完全不是那麼回事,這就是古大德講 的,「佛法無人說,雖智莫能解」,他完全是用他自己的意思來解釋經,把經解得支離破碎,諸佛菩薩看到也嘆息,這造很重的罪業!一貫道如果真正走上軌道,我 也稱讚它。怎麼走上軌道?你學佛跟佛教的法師學;你學基督,到基督教跟牧師學;你是伊斯蘭教,你跟清真寺的阿訇學。這個我們讚歎,這是正教,真正能幫助 人。自己不可以憑著自己的意見來解經,這是佛家講的曲解如來真實義、錯解如來真實義,怎麼會有成就?

แม้นว่า ลัทธิ อี-กว้าน-เต้า จะให้ความเคารพศาสนาทั้ง 5 ก็ตาม แต่ทว่าทำไมลัทธินี้ จึงไม่อาจเข้าได้กับทุกศาสนา อาตมาภาพเคยอ่านการอธิบายความในพระสูตรของพระพุทธศาสนาเช่น วัชรสูตร《金剛經》หฤทัยสูตร 《心經》ตัวอักษรของเนื้อพระสูตรนั้นไม่ผิดแม้แต่ตัวเดียว แต่การอธิบายความหรือนัยยะนั้นล้วนไม่ถูกต้องเอาเสียเลย แบบนี้เหมือนกับที่พระเถระในอดีตที่กล่าวว่า “เมื่อพุทธธรรมไร้ผู้กล่าว แม้จะมีปัญญาก็ไม่อาจเข้าใจ「佛法無人說,雖智莫能解」” 

พวกลัทธินี้ล้วนใช้ความคิดเห็น และความเข้าใจของตัวเองมาอธิบายพระสูตรทั้งสิ้น เป็นการทำลายนัยยะของธรรมจนเสียหายย่อยยับ พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเมื่อเห็นอย่างนี้ก็ย่อมจะถอดถอนใจ นี่คือการกระทำบาปกรรมอย่างหนักหนายิ่งนัก...

หากว่าลัทธิ อี-กว้าน-เต้า บริสุทธิ์ถูกต้องดำเนินตามแนวทาง อาตมาภาพย่อมจะยกย่องสรรเสริญเขา แต่พวกเขาจะดำเนินตามแนวทางอย่างไรล่ะ? 

พวกเราท่านศึกษาพุทธธรรมจากพระสงฆ์ ผู้สั่งสอนธรรมในพระพุทธศาสนา ..ท่านที่เป็นคริสตชนก็ศึกษาคริสต์ศาสนาจากผู้สอนศาสนา ท่านที่นับถือศาสนาอิสลาม ก็ศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานในสุเหร่า 

แบบนี้พวกเรายกย่องสรรเสริญ อันนี้คือศาสนาที่ถูกต้อง มีความบริสุทธิ์ถูกต้องสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ ในเมื่อตนเองไม่อาจอาศัยหลักฐานอ้างอิง ในการอธิบายข้อพุทธธรรม ตามความคิดเห็นของตนเองแล้ว 

แบบนี้ที่ชาวพุทธกล่าวว่า “ขอให้ได้เข้าใจรู้แจ้งตามอรรถะที่เป็นสัจจะของพระตถาคต” ก็จะเป็นการเข้าใจความจริงแท้ของพระตถาคต ไปแบบผิดๆ ด้วยหรือไม่ แบบนี้แล้วจะสำเร็จอะไรได้อีก?? 

ขอบคุูณ 


......................__________________________........................


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น