วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

ลอกคราบลัทธิอนุตตรธรรม


ลอกคราบลัทธิอนุตตรธรรม 
บทเรียนพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย


เขียนโดยคุณ...มหาวัด
ดูกรเจ้าลิจฉวี ความปรากฏขึ้นแห่งรัตนะ ๕ หาได้ยากในโลก รัตนะ ๕เป็นไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑
บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว ๑ บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว อันผู้อื่นแสดงแล้ว ๑ บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว อันผู้อื่นแสดงแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑ กตัญญูกตเวทีบุคคล ๑ ดูกรเจ้าลิจฉวีทั้งหลาย ความปรากฏแห่งรัตนะ ๕ ประการนี้แล หาได้ยากในโลก ฯ

พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต
หน้าที่ ๒๑๓/๔๐๗หัวข้อที่ ๑๙๖


ความนำ
กระทู้นี้ ถูกเขียนขึ้น เพื่อการศึกษา และให้ความรู้
โดยยกเอากรณีลัทธิอนุตตรธรรมที่อ้างว่าเป็นศาสนาของคนใต้หวัน นั้นขึ้นมาศึกษา มาวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางความเข้าใจในพระพุทธศาสนาของคนไทย
ซึ่งอย่างที่รู้กับว่าในกรณีนี้ ลัทธินี้ถึงขั้นจ้วงจาบพระธรรมวินัย โดยกล่าวหาว่าพระธรรมในพระไตรปิฏก เป็นของล้าสมัย ยุคนี้ต้องปฏิบัติตามหลักของอนุตรธรรมเท่านั้น แม้พระสงฆ์ในคราบผ้าเหลือง ก็พูดทำนองว่าจะให้ปฏิบัติตามสติปัฏฐานสูตร อันเป็นทางสายเดียวนั้นปฏิบัติให้ตายก็ไม่ถึง ต้องวิถีอนุตตรธรรม
แม้แต่หมินสถาบันการแอบอ้างว่าทางลัทธิได้ทำการประทับทรงรัชกาลที่ห้า และ แอบอ้างว่ารัชกาลที่ห้่าบัดนี้ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอนุตรธรรมวิถี และศิษย์ของผุ้อาวุโสของลัทธิอนุตตรธรรมก็ทำมาแล้ว

ยังความเสื่อมเสีย สับสน ให้แก่สถาบันหลักในสังคมนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพ่าะการทำพระธรรมวินัยให้วิปริต การพยายามแอบอ้างว่าตนคือศาสนาพุทธนิกายเซน เพื่อล้างสมองคนที่ไม่รู้ความ โดยชาวลัทธิอนุตตรธรรมนั้นก็หาได้มีความสัมพันธ์จริงๆๆทางประวัติศาสตร์กับนิกายเซนไม่ ทั้งชาวอนุตรธรรมก็ไม่ได้มีความเคารพหรือรู้สึกตัวว่าตนสังกัดนิกายเซน ตรงกันข้ามกลับถือว่าศาสนาพุทธทุกนิกาย ศาสนาอิสลาม คริสต์ เต๋า ขงจื่อ เป็นส่วนหนึ่งที่แตกมาจากลัทธิตนที่มีประวัติศาสนายาวนาน นับเนื่องไปได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของสรรพสิ่ง

แม้พระพุทธเจ้า ก็เป็นเพียงสาวกของพระแม่อนุตตรธรรม มีการแปลพระไตรปิฏก หลายๆสูตรโดยบิดเบือน ถ้อยคำโดยแปลเพื่อเข้าข้างลัทธิตนหรือใส่ถ้อยคำลัทธิตน เข้าไปเพื่อให้ดูเสมือนหนึ่งว่ามีถ้อยคำนั้นจริงในพระสูตร(ภาษาจีน ภาษาบาลี)


สมาชิกของอนุตตรธรรม บัดนี้ก็ได้แฝงตัวเข้ามาในเว็ปพลังจิตจำนวนมาก เพื่อเผยแพร่ลัทธิตนเสมือนหนึ่งว่า เป็นหลักพระพุทธศาสนา สร้าง ความสับสนหรือเข้าใจผิดต่อหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนา และกำลังแผ่ขยายออกไป ซึ่งจะนำไปสู่ความสั่นคลอนของพระพุทธศาสนาถึงขั้น
รากฐานเลยทีเดียว


นี่ก็ไม่ได้หมายว่าว่าเรากำลังจะประนาณว่า คนที่ปฏิบัติตามวิถีอนุตตรธรรมนั้นเป็นคนไม่ดี แต่เราเพียงแต่อาศัยการนี้ในการอธิบาย ปรับความเข้าใจที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา

บางท่านสงสัยว่าเจ้าของกระทู้มีสิทธิ์อะไร ที่มาตั้งกระทู้เขียนความเห็น ว่าเป็นพระพุทธศาสนา ความเห็นหรือข้อเขียนในนี้จะเชื่อได้แค่ไหนว่า ถูกต้องตามจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาจริงหรือไม่
ก็ขอให้เข้าใจว่า หลักการสำคัญของพระพุทธศาสนามีความชัดเจน แน่นอน อยู่แล้ว ดังนั้นเราก็เพียงแต่เอาหลักพวกนี้มาแสดงเท่านั้น จึ่งไม่ใช่เรื่องความคิดเห็นของผู้เขียน ผู้เขียนเพียงแต่เอามาพูดใหม่ และ เอาข้อความจากพระไตรปิฏกมาลงเสริมการพิจารณาเท่านั้น

หลักธรรมส่วนใหญ่ก็เป็นข้อที่ท่านเคยได้ยินได้ฟังเป็นปกติอยู่แล้วในสังคมชาวพุทธ จึ่งไม่ใช่เรื่องการแสดงความเห็น แต่เป็นการแสดงหลักการ

และ โดยเฉพาะ เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นแก่พระศาสนา ชาวพุทธก็ควรตื่นตัวขึ้นมา ช่วยกันขจัดภัยและปกป้องรักษาพระศาสนาไว้ อย่างน้อยก็ใช้เป็นโอกาสที่จะได้ศึกษา สร้างเสริม หรือแม้แต่ชำระ สะสางความรู้ความเข้าใจในพระศาสนาที่ตนนับถือ ทำความเห็นให้ถูกต้อง ให้ได้ชื่อว่าสามารถถือเอาประโยชน์จากสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามาและผ่านพ้นปัญหาไปอย่างได้ปัญญานั้นเอง


ที่มา http://board.palungjit.org/f2/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-420758.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น