วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การเข้าทรงขัดแย้งกับคำสอนคริสต์ศาสนาการเข้าทรงในลัทธิอนุตตรธรรม
ขัดแย้งกับคำสอนในคริสต์ศาสนา

โอวาทและคำสอนของลัทธิอนุตรธรรมส่วนใหญ่มาจากการเข้าทรง
ขอให้มาพิจารณาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะเกี่ยวกับการเข้าทรงอย่างไร 

"อย่าไปหาคนทรงหรือพ่อมดแม่มดอย่าเที่ยวค้นหาให้ตนมลทินไป
เพราะเขาเลยเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า.." เลวีนิติ 19:31 

"ผู้ใดใฝ่หาคนทรงผีหรือพ่อมดแม่มดเล่นชู้กับเขา
เราจะหมายหน้าผู้นั้นและอเปหิเขาเสียจากชนชาติของตน.." เลวีนิติ 20:6 

"ชายหรือหญิงคนใดที่เป็นคนทรงหรือพ่อมดแม่มด
จงฆ่าเสียจงเอาหินขว้างที่เขาต้องตายนั้นเขาเองรับผิดชอบ.." เลวีนิติ 20:27

พระเจ้าได้สั่งห้าม การพยายามติดต่อกับวิญญาณผู้ตาย มาหลายศตวรรษแล้ว พระประสงค์ที่ เด็ดขาดของพระองค์ ต่อต้านการติดต่อสื่อสารกับวิญญาณเหล่านี้

ตั้งแต่ ซาตาน ถูกเหวี่ยงลงมา พร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์ ที่กลายเป็นมาร พวกมันพยายามหลอกลวงมนุษย์เสมอมา เพื่อทำให้มนุษย์กับพระเจ้าห่างกันมากขึ้น และในที่สุด เหล่าซาตานก็ได้ ไสยศาสตร์ เป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูง

"แต่ถ้ามีม่านบังข่าวประเสริฐของเราไว้จากใคร ก็จากคนเหล่านั้น ที่กำลังจะพินาศ  ส่วนคนที่ไม่เชื่อนั้น พระของยุคนี้ ได้กระทำใจของเขาให้มืดไป เพื่อไม่ให้เขา ได้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐ เรื่องพระสิริ ของพระคริสต์ ผู้เป็นพระฉายของพระเจ้า" 2 โครินธ์ 4:3-4

"การกระทำเช่นนั้นไม่แปลกประหลาดเลย ถึงซาตานเอง ก็ยังปลอมตัวเป็นทูตแห่งความสว่างได้" 2 โครินธ์ 11:14

"ด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จ และผู้ทำนายเทียมเท็จหลายคนเกิดขึ้น 
ทำหมายสำคัญอันใหญ่ และการมหัศจรรย์ ล่อลวง แม้ผู้ที่พระเจ้า ทรงเลือกสรรให้หลง ถ้าเป็นได้ 
ดูเถิด เราได้กล่าว เตือนท่านทั้งหลายไว้ก่อนแล้ว" มัทธิว 24:24-25

ซาตานจะแสดงหลักต่างๆ ในใจที่มีอานุภาพ เพื่อทำให้มนุษย์ที่ได้ประกาศความรอดให้คนอื่น ออกห่างจากคำสอน ของพระเยซู หรือ แม้กระทั่งใช้คนที่อ้างว่า ทำการอัศจรรย์ได้ในนามพระเยซู แต่ให้ระลึกไว้เสมอว่า สิ่งเหล่านั้นขัดกับ น้ำพระทัยพระเจ้า

"มิใช่ทุกคนที่เรียกเราว่า 'พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า' จะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัย พระบิดาของเรา ผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้ เมื่อถึงวันนั้น จะมีคนเป็นอันมาก ร้องแก่เราว่า 'พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ ... ได้กระทำ การมหัศจรรย์เป็นอันมาก ในพระนามของพระองค์ มิใช่หรือ' เมื่อนั้นเราจะได้กล่าวแก่เขาว่า 'เราไม่เคยรู้จักเจ้าเลย เจ้าผู้กระทำความชั่ว จงไปเสียให้พ้นหน้าเรา'" มัทธิว 7:21-23

ที่มาhttp://www.oknation.net/blog/trueofvithi/2008/08/04/entry-2


เพราะฉะนั้นในคำสอนของคริสต์ศาสนา การเข้าทรง นั่นถือว่า
เป็นเรื่องของพวกพ่อมดแม่มด และเป็นทางแห่งซาตาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น