วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556

พระเยซูคริสต์เท่านั้น..ลัทธิอนุตตรธรรมไม่จำเป็น


พระเยซูคริสต์เท่านั้น...วิถีอนุตตรธรรมไม่จำเป็น


พระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวไว้ชัดเจน"พระเยซูตรัสกับ(โธมัส) ว่า "เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้ นอกจากจะมาทางเรา" " [ยอห์น 14:6]

"ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่น ซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้  ไม่ทรงโปรด ให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า" 
[กิจการฯ 4:12]

มีทางเดียวที่จะได้รับการชำระ คือ การเป็นคนชอบธรรม เบื้องพระพักตรพระเจ้า และต่อหน้ามนุษย์ได้นั้น เราจะ ต้องรับพระเยซู เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเอง พระโลหิตของพระองค์ที่หลั่งบนกางเขน จะชำระเรา จากบาปของเรา และความชอบธรรมของพระคริสต์จะเป็นของเรา

พระเจ้าต้องการความร่วมมือของเรา เพื่อช่วยเราให้รอด สิ่งเดียวที่ต้องการ คือ มีความเชื่อในพระองค์ และวางใจ ในพระองค์เท่านั้น ความเชื่อคือการมอบถวายความวางใจทั้งหมดของเราไว้ในพระองค์เพื่อความรอดของเรา โดยความเชื่อ เราเชื่อว่า แผนการแห่งความรอดของพระเจ้านั้นเพียงพอที่จะประทานชิวิตนิรันดรให้เรา แต่แล้ว เราจะทำอะไร เพื่อทำให้ ความเชื่อของเราเจริญขึ้น ทำให้เราวางใจพระเจ้ามากยิ่งขึ้น โดยการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเอาใจใส่ ด้วยท่าทีที่จริงใจและถ่อมตน ทุกคนเรียนรู้ เรื่องของพระเจ้า ได้มากยิ่งขึ้น และด้วยวิธีนี้ เราจะวางใจ ในพระองค์มากยิ่งขึ้น ความเชื่อของเราในพระเจ้า และในแผนการแห่งความรอด จะพัฒนา มากขึ้นทุกวัน

พระเจ้าทรงประทานความรอดให้เรา ด้วยข้อแม้เพียงข้อเดียวคือ เรามีความปรารถนาอย่างจริงใจ ที่จะได้รับ ความรอด พระองค์ทรงเชิญชวนให้เรา เชื่อพระองค์ และวางใจในแผนการ แห่งการไถ่ให้รอดของพระองค์ สาระสำคัญสุดท้ายที่จะต้องเข้าใจคือ เราซื้อหรือแลกเอาความรอดไม่ได้ ไม่มีงานใด ไม่ว่ายิ่งใหญ่สักเพียงใด จะมีส่วนในการช่วยเรา ให้หลุดจากบาปของเรา ความรอด เป็นของประทานของพระเจ้าที่ให้เปล่า และการกระทำเดียว ที่มีส่วน คือ การเสียสละของพระเยซูคริสต์บนกางเขน

"พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ ก็ชำระเราทั้งหลาย ให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น" [1 ยอห์น 1:7]

"เราเป็นคนชอบธรรมแล้ว โดยพระโลหิตของพระองค์" [โรม 5:9]

"คนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ ด้วยความซื่อสัตย์" [ฮาบากุก 2:4]

"วิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย จึงได้รับความรอด เป็นผลแห่งความเชื่อ" [1 เปโตร 1:9]

"ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ ผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตร ก็จะไม่ได้เห็นชีวิต แต่พระพิโรธของพระเจ้า ตกอยู่กับเขา" [ยอห์น 3:36]

" "จงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้า และท่านจะรอด ได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วย" " [กิจการฯ 16:30-31]

"ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้ โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ 
แต่โดยศรัทธาในพระเยซูคริสต์เท่านั้น" [กาลาเทีย 2:16]

"เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทาน จากพระเจ้า คือชีวิตนิรันดร์ ในพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา"[โรม 6:23]

เพราะว่าพระเจ้า ทรงรักโลก จนได้ทรงประทาน พระบุตรองค์เดียว ของพระองค์ เพื่อทุกคน ที่วางใจ ในพระบุตรนั้น จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์  [ยอห์น 3:16]


ที่มา
http://www.oknation.net/blog/trueofvithi/2008/08/07/entry-1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น