วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ปกป้องศาสนาจากผู้รุกรานเมื่อลัทธิอนุตตรธรรมบิดเบือนพระธรรมวินัย
ย่อมเป็นหน้าที่แห่งพุทธบริษัท4 ที่จำเป็นต้องชี้แจง
พระพุทธเจ้าฝากพระศาสนาไว้กับพุทธบริษัททั้ง 4 ไม่ใช่เพียงแต่พระเท่านั้น
เกือบทุกศาสนานั้นย่อมสอนให้เป็นคนดีและจรรโลงโลกให้น่าอยู่แน่นอน ข้าพเจ้าเคารพและยินดีกับการทำดีของทุกศาสนาทุกความเชื่อ และไม่เคยเบียดเบียนซึ่งกันเพียงแต่เพิ่มข้อคิดให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรในยุคนี้ และอย่างไรจะพาตัวพ้นทุกข์ถึงนิพพานได้จริง และเห็นความแตกต่างระหว่างยุคที่มีพระพุทธเจ้าและยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติ จึงไม่เสียทีที่เกิดทันยุคนี้ ไม่เสียที่ที่พระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาแสนนานและอุบัติขึ้นมาบนโลกนี้ ศาสนาพุทธมิไช่แค่ทำดีแต่หมายถึงวิมุติ

การปกป้องพุทธศาสนาจาก ลัทธิเดียรถีและมารศาสนา นั้นมีในทุกยุคสมัยและทุกศาสนาซึ่งมิได้เป็นไปเพื่อวิจารย์ศาสนาหรือความเชื่ออื่น แต่เพื่อปกป้องศาสนาจากผู้ที่แอบแฝงหากินในศาสนาและตั้งใจบิดเบือนพระธรรมวินัยให้ผิดเพี้ยนออกไปด้วยความเขลา กระทั่งเพื่อความดำรงไว้ด้วยดีแห่งศาสนธรรม ซึ่งหากพุทธบริษัท ๔ วางเฉยพุทธศาสนาคงดำรงได้มินาน

ขออนุโมทนากับพุทธบริษัท ๔ ผู้ตั้งใจปกป้องพุทธศาสนาจากผู้แอบแฝงและบิดเบือน
ต่อพระธรรมวินัย อันเป็นการต่ออายุพุทธศาสนาสร้างมหากุศลโดยแท้
พระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

...อันตัวพ่อ ชื่อว่า พระยาตาก...


ทนทุกข์ยาก กู้ชาติ พระศาสนา

ถวายแผ่นดิน ให้เป็น พุทธบูชา

      
แด่พระศาสนา สมถะ พระพุทธโคดม

ให้ยืนยง คงถ้วน ห้าพันปี

      
สมณะพราหมณ์ชี ปฏิบัติ ให้พอสม

เจริญสมถะ วิปัสสนา พ่อชื่นชม


ถวายบังคม รอยบาท พระศาสดา


คิดถึงพ่อ พ่ออยู่ คู่กับเจ้า

     
ชาติของเรา คงอยู่ คู่พระศาสนา

พุทธศาสนา อยู่ยง คู่องค์กษัตรา

     
พระศาสดา ฝากไว้ ให้คู่กัน" 


(จารึกในศาลพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น