วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อนุตตรธรรมมารดาและการยำรวมทุกศาสนา

อนุตตรธรรมมารดา และ การยำรวมทุกศาสนาอย่างย่อยยับ


จากภาพด้านบนคืออักษร 母 หมู่ มายถึง 'พระแม่องค์ธรรม' พระเป็นเจ้าตามความเชื่อ
ของลัทธิเซียนเทียนเต้าและอีก 5 ลัทธิที่แตกแขนงออกมา
ปัจจุบันลัทธิอนุตตรธรรมใด้ใช้เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในลัทธิประวัติเดิม
ความเชื่อเรื่องพระแม่ซีหวังหมู่เริ่มปรากฏขึ้นในศาสนาพื้นบ้านจีนมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซาง ความเชื่อนี้ได้พัฒนาต่อมาว่านางเป็นราชินีแห่งสวรรค์ เป็นเทพีแห่งการมีอายุยืน และความรุ่งเรือง
ลัทธิบัวขาวซึ่งเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน เรียกนางว่า "อู๋เซิงเหลาหมู่" หรือ เหลาหมู่ (พระแม่องค์ธรรม) และนับถือเป็นพระเป็นเจ้า มีพิธีกรรมการบูชามาตั้งแต่คริสต์ศวรรษที่ 16 ลัทธินี้เชื่อว่าพระแม่องค์ธรรมคือพระผู้สร้างโลกและสรรพชีวิตทั้งหลาย และเนื่องจากโลกเข้าสู่ยุคเสื่อมพระแม่องค์ธรรมจึงส่งศาสดาและนักปราชญ์ทั้งหลายมาทำหน้าที่ช่วยเหลือสรรพสัตว์กลับไปสู่พระแม่องค์ธรรมดังเดิม โดยพระศรีอริยเมตไตรยถูกส่งมาช่วยกอบกู้โลกในวาระสุดท้ายนี้ ลัทธิบัวขาวได้เคลื่อนไหวทางการเมืองด้วย เพื่อที่จะปลดปล่อยชาวจีนจากการปกครองของจักรวรรดิมองโกล ทางการราชวงศ์หยวนเห็นว่าลัทธินี้เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศจึงถูกปราบปรามอย่างหนัก แต่ความเชื่อของลัทธิบัวขาวยังคงแพร่หลายอยู่
ต่อมาหวง เต๋อฮุย ได้ก่อตั้งลัทธิเซียนเทียนเต้า โดยสืบแนวคำสอนและการปฏิบัติต่อมาจากลัทธิบัวขาว คือบูชาพระแม่องค์ธรรมเป็นพระเจ้า ความเชื่อนี้ยังสืบทอดต่อไปยังลัทธิทั้ง 5 ที่แตกแขนงต่อมากเซียนเทียนเต้า อันได้แก่ ลัทธิอนุตตรธรรม ลัทธิถงซั่นเซ่อ ลัทธิฉือฮุ่ยถัง ลัทธิเทียนเต๋อเซิ่ง และลัทธิเต้าเยวี่ยน ซึ่งต่างสืบทอดการนับถือพระแม่องค์ธรรมมาจนปัจจุบัน แต่อาจเรียกชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละลัทธิ เช่น ลัทธิอนุตตรธรรมและลัทธิถงซั่นเซ่อมักเรียกว่า "อู๋จี๋เหลาหมู่" ลัทธิฉือฮุ่ยถังว่า "เหยาฉือจินหมู่" ลัทธิเทียนเต๋อเซิ่งว่า "อู๋เซิงเซิ่งหมู่" ลัทธิเต้าเยวี่ยนว่า "จื้อเซิ่งเซียนเทียนเหลาจู่" เป็นต้น


เทวรูปพระแม่องค์ธรรม แสดงในลักษณะหญิงชราถือไม้เท้า

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1

จนมาถึงลัทธิอนุตตรธรรม

พระแม่องค์ธรรม หรือ อนุตตรธรรมมารดา หรือ เหลาหมู่ ซึ่งคนในลัทธิอนุตตรธรรมหมายถึงพระเจ้าผู้ก่อเกิดและประทานทุกสิ่งเป็นธรรมชาติก่อเกิดทุกอย่างและยังพยายามให้มีตัวตนซึ่งลัทธิได้กล่าวอ้างว่าเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันกับที่พระเยซูและนบีโมฮัมหมัดกล่าวไว้   และได้พาดพิงมากล่าวตู่ศาสนาพุทธว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ได้กล่าวสรรเสริญพระเจ้าโดยใช้คำว่า .พระองค์ธรรมชาติ.  ซึ่งเป็นการบิดเบือนศาสนาพุทธอย่างร้ายแรงพระพุทธศาสนาเป็น อเทวนิยม คือไม่นับถือพระเจ้าและไม่เคยสอนเรื่องพระเจ้า  และธรรมชาติเดิมก็มิได้ตั้งใจสร้างการเกิดดับอันใดทุกอย่างล้วนเป็นตามเหตุปัจจัยมิไช่ตัวตนดังที่ได้แจกแจงไว้ตามหลักปฏิจจสมุปปบาท   ลัทธินี้ยังเชื่อว่า เหลาหมู่ คือผู้ให้กำเนิดจิตทุกดวงและทุกสิ่งที่เรามี (มิไช่อวิชชา) หรือเป็นแม่ทางจิตนั่นเองส่วนมากจะเรียกว่า อนุตตรธรรมมารดา หรือ พระแม่องค์ธรรม โดยลัทธิกล่าวว่าเดิมทีเราทุกคนอยู่บนแดนนิพพานแต่พระแม่องค์ธรรมให้ลงมาพัฒนาโลกมนุษย์จากนั้นก็จำทางกลับนิพพานบ้านเดิมไม่ได้จึงต้องมารับธรรมมะกับลัทธิเพื่อให้ทราบทางกลับบ้านเดิมที่เคยมาซึ่งนั่นหมายถึงทุกคนในโลกคือสาวกโดยปริยาย..???  ทั้งนี้ยังกล่าวว่าพระศาสดาและพุทธเจ้าทุกพระองค์ต่างเคยได้รับธรรมมะเช่นในลัทธินี้จึงบรรลุธรรมได้...!!!ลัทธิยังกล่าวว่าพระพุทธเจ้ามิได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแต่เป็นเพราะพระพุทธเจ้าเป็นสาวกพระแม่เหลาหมู่ทำให้พระแม่เมตตาเปิดจุดญาณทวารให้กลางคิ้วให้และจุดนี้จึงเป็นจุดตรัสรู้ตามตำราใหม่ของลัทธิ...!!! หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้รับโองการสวรรค์จากพระแม่เหลาหมู่เพื่อลงมาประกาศศาสนา

เพราะฉะนั้นเมื่อลัทธิจะชวนไปรับธรรมมะก็จะแอบอ้างว่าลัทธินี้เป็นรากฐานทุกศาสนาไม่ได้เป็นการเปลี่ยนศาสนาทุกคนยังคงอยู่ในศาสนาอย่างเดิมเพียงแต่เป็นการรับรู้ต้นกำเนิดแห่งทุกศาสนาต่างหากเป็นการพบทางกลับสู้ต้นกำเนิดที่แท้จริงและรู้จิตเดิมแท้(จุดญานทวาร)อันเป็นหนทางกลับสู่นิพพานบ้านเดิม   ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการทำลายคำสอนทุกศาสนาลงแบบย่อยยับและยังลากทุกศาสดาและพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไปสยบแทบเท้าโดยอัตโนมัติ ทุก ๆ   ลัทธินี้กลับกลายเป็นผุ้ยกตนขึ้นมาเป็นผู้ให้กำเนิดทุกศาสนาทันทีในขณะที่ทุก ๆ  ศาสนาก็จะถูกลดความสำคัญลงทันทีกลายเป็นเพียงกิ่งก้านสาขาที่เกิดจากลัทธินี้เท่านั้น...คำสอนทั้งหมดที่ออกมาก็ล้วนถูกโยงไปสู่ไปสู่ไตรรัตน์ ๓ ประการคือ จุดญานกลางคิ้ว  คาถา5คำ อู๋ไท่ฝอหมีเล่อ และ ท่ามือยุคใหม่ของลัทธิทั้งสิ้น  เป็นการนำคำสอนทุกศาสนามาปฏิรูปใหม่แล้วก็โยงมาตรงนี้แต่เพราะเป็นความลับลัทธิจึงกล่าวเป็นเพียงปริศนาแต่เป็นที่รู้กันในลัทธินี้

พระพุทธเจ้าได้เปิดเผยทางแห่งพระนิพพานไว้แจ่มแจ้งดีแล้ว
แต่คนกลุ่มนี้กลับพยายามทำให้ทางนี้กลายเป็นทางลึกลับเพื่อคนกลุ่มหนึ่ง 
พระไตรปิฏกทั้งหลายมิได้มีความลับที่รอการเปิดเผยอย่างที่กลุ่มนี้กล่าวอ้าง

คนกลุ่มนี้กล่าวเสมอว่าพระเจ้านั้นไม่มีตัวตนเป็นสิ่งที่ไร้รูปลักษณ์   แต่แล้วกลับทำทุกอย่างให้พระเจ้าของเขามีตัวตนให้ได้ ที่สำคัญมีการเข้าทรงพระแม่องค์ธรรมหรือพระเจ้าที่เขาอุปโลกขึ้นและเขียนหนังสือออกมามากมายทำให้องกรณ์นี้ทนงอย่างยิ่งว่าเป็นที่เดียวที่สามารถติดต่อและคุยกับพระเจ้าได้โดยตรงพระเจ้าของเขาได้ลงมาเข้าทรงหลายรอบและยังบอกว่าเคยลงมาเกิดในโลกมนุษย์  การเข้าทรงมีศาสดาทุกพระองค์มาด้วยทั้งอัลเลาะ เยซู พระพุทธเจ้า กวนอิม และเขียนตำเราขึ้นจึงขอให้สาวกแต่ละศาสนาทราบไว้ด้วยว่าขณะนี้ตำราทางศาสนาของท่านมีการเขียนเพิ่มเติมขึ้นอีกนับไม่ถ้วนรวมถึงพระไตรปิฏกก็ต่อเติมไปแล้วหลายเล่ม


รูปนี้เป็นรูปภาพจากที่ลัทธิอนุตรธรรม ได้ทำขึ้นมา เป็นนิพพานในจินตนาการเช่นกัน
สามารถใช้ยืนยันความมีตัวมีตนอยู่ของพระแม่อนุตรธรรมารดา หรือพระแม่เหลาหมู่ของลัทธินี้ ผู้นั่งเป็นประธาน (ตัวใหญ่สุด นั่งสูงสุด) ตามสภาพก็เป็น "พระแม่สูงสุด" นั่นเอง

สังเกตว่าจะมี พระพุทธเจ้า ของพระพุทธศาสนา ยืนประกบข้าง
มีศาสดาขงจื่อ และเหลาจื่อ ยืนถัดออกมา
อีกฝั่งจะเป็น พระเยซูเจ้า ของคริสตศาสนา
และ พระนบีมูฮัมหมัด ของศาสนาอิสลาม ยืนประกบอยู่ด้วย
มีพระศรีอาริยเมตไตรย์โพธิสัตว์ และพระโพธิสัตว์กวนอิม
มีพระจี้กง มีเทพกวนอู ฯลฯ
ซึ่งจากภาพศาสดาทั้งหมดอยู่ในฐานะ "ลูก" หรือ "บริวาร" 
ของพระแม่เหลาหมู่เท่านั้น

ซึ่งนี่เป็นรูปที่มีการนำมาใช้อ้างอิง และสอนสาวกกันนานแล้ว
และหากรูปลักษณะนี้ แพร่ต่อไปถึงบรรดาศาสนิกชนศาสนาต่างๆ และรู้ที่มา อาจจะเป็นที่มาของการต่อต้าน หรือความรุนแรงได้

และเพราะการแอบอ้างของลัทธิ อย่างเช่นที่ทำภาพนี้ขึ้นมา พระพุทธศาสนามหายานถึงตกเป็นที่รับบาปไปหลายกรณี เพราะสาระสำคัญของสิ่งที่อ้าง ลัทธิเดียรถีย์นี้เขายกพระโพธิสัตว์ และเปลือกบางอย่างของพุทธศาสนามหายานออกมานำเด่นชัด จึงถูกเข้าใจผิดว่าลัทธินี้คือพุทธศาสนาแบบมหายาน และซึ่งส่งผลเสียหายแก่พุทธมหายานในจีน "แท้ๆ" ในนิกายต่างๆ มามากต่อมากแล้ว

ส่วนรูปด้านล้างก็เป็นป้ายชื่อพระแม่เหลาหมู่ หรือพระแม่องค์ธรรมเช่นกัน โดยหากเป็นสถานธรรมใหญ่ ๆ จะใช้ป้ายสัญลักษณ์เช่นนี้แทนพระแม่เหลาหมู่โดยจะติดไว้ด้านบนสุดของโต๊ะพระ  สูงกว่าพระพุทธเจ้าและศาสดาทุกพระองค์


ขอบคุณ
https://www.facebook.com/TiphaeKhwamCringLaththiThrrmPtirup?ref=ts&fref=ts

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น